Internet (Üst) Kurulu
 

İnternet Kurulu İnternetin Türkiye'ye gelişinin 10. yıl dönümünde Türkiye İnternetini büyütmek, yeni projeler başlatmak, İnterneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirmek, ve Türkiye İnternetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 7-20 Nisan'ı İnternet Haftası olarak ilan etmiştir.

 

 

Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

01.04.2003

 

ÝNTERNET HAFTASI TASLAK ETKÝNLÝK VE KATKI PLANI

7-20 Nisan 2003

Ýnternet Kurulu 7-20 Nisan 2003 tarihlerini bu yýlki Ýnternet haftasý olarak kararlaþtýrdý. 1998 yýlýnda çalýþmalarýna baþlýyan Ýnternet Kurulu, ülkede internetle ilgili bütün gruplarý bir araya getiren yarý sivil bir oluþumdur.

Ýnternet Kurulu, Türkiye Ýnternetinin tüm sorunlarýnýn tartýþýldýðý, Ýnternetin önünü açacak çözümlerin arandýðý, ortak akýl arayýþýnýn öne çýktýðý bir platformdur. Kurul, Kamu ve Üniversitelerin yanýnda geniþ çapta mesleki ve sivil toplum örgütünü kapsýyor: Biliþim, internet, telekom örgütleri, internet cafe, tüketici, iþci ve esnaf temsilcileri, Barolar,Belediyeler, Bankalar, Tabibler Birliði, TESID, TOBB, TMMOB, Kosgeb, Türk Kütüphaneciler Derneði. Kurul, bu katýlýmcý ve yarý resmi yapýsýyla, sorunlarýn çözümü için bir katalizör rolü üstlenmektedir.

Ýnternet Haftasý toplumda Ýnternet bilincini yaratmak, Ýnterneti tanýtmak, büyütmek, yeni projeler baþlatmak, sorunlarý ve çözüm yollarýný tartýþmak, kýsaca Ýnterneti Türkiye gündemine yerleþtirmeyi amaçlamaktadýr. e-Türkiye ve e-devlet kavramlarýyla tüm toplumu tanýþtýrmak, bu Ýnternet Haftasý için seçilen en önemli hedeftir.

Yalova Belediyesi 21yy. Proje ofisi olarak koordine edilen, Ýnternet haftasý kapsamýnda yapýlmasýný düþündüðümüz etkinliklerin Yalova Valiliði, Yalova Ticaret ve Sanayi Odasý, Yerel Gündem 21, Yalova Bilgi Toplumu Teknolojileri Vakfý iþbirliði ile yürütülmektedir.

 1. 07 Nisan 2003 tarihinde Yalova Belediyesi Meclis Salonunda “BÝLÝÞÝM ÞEHRÝ YALOV@ ve ÝNTERNET “konulu seminerin düzenlenmesi
 2. Ýnternet haftasý’na ait logoyu ve internet adresini, Belediye internet sitesine ve diðer sitelere konulmasý. (Valilik,Myo,Ytso, Yerel Gündem 21 sitelerine)
 3. Belediye gazetesinde ve Belediye sitesinde Ýnternet haftasýyla ilgili tanýtýma ve bilgiye dayalý sayfalarýn yer almasý (kapak olabilir)
 4. Yerel radyo ve televizyonlarda Ýnternet haftasýný tanýtýcý programlarýn yapýlmasý
 5. Belediye Kent Bilgi Sistemi “kiosk projesi” nin açýlýþýnýn gerçekleþtirilmesi
 6. Belediye binasý giriþine 5 adet internet baðlantýlý bilgisayar konulacak ve hafta boyunca halka internet hizmeti verilecek.
 7. Ýlimizde mevcut internet cafelerin yöneticileriyle konuþulup 07-20 Nisan 2003 tarihleri arasýnda Valilik izni ile iki hafta boyunca ,Halen 1.000.000TL.düzeyinde olan internet baðlanma saat ücreti iki hafta boyunca 500.000TL. indirilecektir.(Kars valiliði uygulamasý)
 8. Valilik tarafýndan yapýlacak naylon(pvc) afiþler - Ýnternet haftasý ile ilgili sloganlarýn basýlmasý,okul önlerine asýlmasý
 9. 08-20 Nisan 2003 tarihleri arasýnda Belediye Baþkanýmýzýn Yalova Merkezde bulunan liselere Ýnternet haftasýyla ilgili bilgilendirme semineri verilmesi.
 10. Yalova Ticaret ve Sanayi Odasý ,Yalova’da bulunan üyelerine kendi binalarý içerisinde internet kullanýmý imkaný sunuyor.

 

Bu Duyuruyu 01.04.2003 tarihinden bu yana 7004 kişi okudu.


İnternet Haftası Basın Toplantısı

04.04.2003

Doğum Günü Etkinlikleri Açılış Konuşması
M.Akgül

12.04.2003


İNTERNET ÇAĞI: YENİ BİR MEDENİYETE-SİBERİA'YA DOĞRU MU? (Mehmet Niyazi Tanılır / Ilgaz Kaymakamı)

16.04.2003


Çanakkale Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

15.04.2003

Türkiye'de Ýnternet'in Onuncu Yýlýnda Ýnternet ve Türkçe

07.04.2003

Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

07.04.2003

Niðde Valiliðimce Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

07.04.2003

Bingöl'de Okullara Ücretsiz Ýnternet Eðitimi

07.04.2003

Hatay'dan Duyuru

05.04.2003

Sivas'ta Ýnternet Haftasý Buyunca Ücretsiz Ýnternet cafe

05.04.2003

MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

05.04.2003

Dicle Üniversitesi Ýnternet ve Toplum Sempozyumu Yapýyor

04.04.2003

Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

01.04.2003

 
Tümü
Dikkat!

Etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirin.

Etkinlik katılımcıları etkinliklerde kullandıkları sunu, dokuman vb. materyali bilgi@internethaftasi.org.tr adresine gönderirlerse bu tür etkinliklerde daha sonra da kullanılmak üzere bir arşiv oluşturulacak ve ziyaretçilerle paylaşılacaktır.

Destekleyenler bölümünde bir hata ya da eksiklik ile karşılaşırsanız bu durumuda bilgi@internethaftasi.org.tr adresine eposta göndererek bize bildiriniz.


Desteğiniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz.

 
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

 •  

  26.04.2004 13:09:00

   
 • e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

 •  

  21.04.2004 19:02:49

   
 • Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

 •  

  08.04.2004 16:19:17

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

 •  

  10.11.2003 10:57:51

  bilgi@internethaftasi.org.tr

  Tasarım: