Internet (Üst) Kurulu
 

İnternet Kurulu İnternetin Türkiye'ye gelişinin 10. yıl dönümünde Türkiye İnternetini büyütmek, yeni projeler başlatmak, İnterneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirmek, ve Türkiye İnternetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 7-20 Nisan'ı İnternet Haftası olarak ilan etmiştir.

 

 

MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

05.04.2003

 

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI ÝNTERNET HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ

 • MEB web sitesi aracýlýðýyla internetin tanýtýmýna, WEB tabanlý eðitim ve projelerin tanýtýlmasýna, internet kullanýmýna yönelik bilgilerin de yer aldýðý “Ýnternet Haftasý WEB Sayfasý” hazýrlanarak yayýnlanmaya baþlanmýþtýr.
 • Merkez ve taþra teþkilatý ile okullarýn web sayfasý çalýþmalarý desteklenmektedir.
 • MEB e- Devlet kapsamýnda gerçekleþtirilen e-Kurum çalýþmalarý güncellenerek web sitesi aracýlýðýyla kamuoyuna duyurulmaktadýr.
 • Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðünde 7-18 Nisan 2003 tarihleri arasýnda “Bilgiye Eriþim Merkezi uygulamalarý Kursu” verilecektir.
 • MEB ile Sakarya Üniversitesi iþbirliðinde "Uzaktan Eðitim Yoluyla Uluslararasý Standartlarda Yabancý Dil Öðretimi Pilot Projesi" WEB tabanlý olarak baþlatýlmýþtýr.
 • Valiliklere gönderilen bir yazý ile il-Ýlçe Milli Eðitim Müdürlükleri, okul müdürlükleri ve öðretmenlerin haftaya katýlýmlarý istenmiþtir.

 

Bu Duyuruyu 05.04.2003 tarihinden bu yana 8688 kişi okudu.


İnternet Haftası Basın Toplantısı

04.04.2003

Doğum Günü Etkinlikleri Açılış Konuşması
M.Akgül

12.04.2003


İNTERNET ÇAĞI: YENİ BİR MEDENİYETE-SİBERİA'YA DOĞRU MU? (Mehmet Niyazi Tanılır / Ilgaz Kaymakamı)

16.04.2003


Çanakkale Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

15.04.2003

Türkiye'de Ýnternet'in Onuncu Yýlýnda Ýnternet ve Türkçe

07.04.2003

Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

07.04.2003

Niðde Valiliðimce Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

07.04.2003

Bingöl'de Okullara Ücretsiz Ýnternet Eðitimi

07.04.2003

Hatay'dan Duyuru

05.04.2003

Sivas'ta Ýnternet Haftasý Buyunca Ücretsiz Ýnternet cafe

05.04.2003

MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

05.04.2003

Dicle Üniversitesi Ýnternet ve Toplum Sempozyumu Yapýyor

04.04.2003

Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

01.04.2003

 
Tümü
Dikkat!

Etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirin.

Etkinlik katılımcıları etkinliklerde kullandıkları sunu, dokuman vb. materyali bilgi@internethaftasi.org.tr adresine gönderirlerse bu tür etkinliklerde daha sonra da kullanılmak üzere bir arşiv oluşturulacak ve ziyaretçilerle paylaşılacaktır.

Destekleyenler bölümünde bir hata ya da eksiklik ile karşılaşırsanız bu durumuda bilgi@internethaftasi.org.tr adresine eposta göndererek bize bildiriniz.


Desteğiniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz.

 
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

 •  

  26.04.2004 13:09:00

   
 • e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

 •  

  21.04.2004 19:02:49

   
 • Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

 •  

  08.04.2004 16:19:17

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

 •  

  10.11.2003 10:57:51

  bilgi@internethaftasi.org.tr

  Tasarım: