Internet (Üst) Kurulu
 

İnternet Kurulu İnternetin Türkiye'ye gelişinin 10. yıl dönümünde Türkiye İnternetini büyütmek, yeni projeler başlatmak, İnterneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirmek, ve Türkiye İnternetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 7-20 Nisan'ı İnternet Haftası olarak ilan etmiştir.

 

 

Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

Ýnternet Haftasý Türkiye internetine neler katmýþtýr ya da katmaktadýr? Hafta kapsamýnda kime ne gibi görevler düþmektedir? Kim neyi nasýl yapmalýdýr?

Yorum Sayısı:
255


73


109


81

Okunma Sayısı:
506444

Başlangıç:
10.03.2003 00:00:00

Yorum Eklenme:
08.04.2004 16:19:17

<< İlk <<  < Önceki <  1 / 18  > Sonraki >  >> Son >>
 

Özür dilerim arkadaþlar hata bendeymiþ,

http://www.internethaftasi.org.tr/hafta03 adlý adrese girmiþim burasý doðal olarak 2003 yýlý içinmiþ...

Kolay gelsin...

 

 
Yazan:
Önder YILMAZ
 
Tarih:
08.04.2004 16:19:17

Unutmadan,

Siteyi hazýrlayan arkadaþlar takvimler hala 2003 yýlýný gösteriyor. Bir arkadaþýmýz uyarmaya çalýþmýþ ama sanýrým anlaþýlmamýþ.

Site bu görüntüyle bence amacýndan uzak duruyoe ve sürekli olarak güncellenmiyor.

Yeniliklerden internet kullanýcýlarýný haberdar etmenizde fayda var....

 

 
Yazan:
Önder YILMAZ
 
Tarih:
08.04.2004 11:40:53

Merhaba Arkadaþlar ,

Öncelikle çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim.

Ben orduluyum ve burada 1 ay öncesine kadar dial-up baðlantý vardý. Þimdi cafelerde 1024 Kbps ADSL baðlantý var. Valla þimdi verdiðim paralara çok acýyorum. Ben 1995 ten beri internet kullanýyorum. Ýnanmasý zor ama 1995 te kullandýðým dial-up baðlantým bile 2004 baþlarýndakinden daha hýzlýydý. Türkiyede yeni hükümet tarafýndan böyle bir icraata geçilerek ADSL sistemlerin yaygýnlaþtýrýlmasý çok güzel bir olay. Fiyat olarak çok makul seviyelerde valla açýkcasý evime yakýn bir internet cafeden hat çektirmeyi düþünüyorum. Apartman kalabalýk olsa çok güzel olurdu herkese adsl dapýtýmý yapýlýr eþit taksitlerle ödenirdi.

Neyse yine geç kalýnmýþ ama sonunda olmuþ bir olay olarak iyi yatýrýmlar. Her ne kadar biraz bizim TÜRKÝYE vizontele bir ülke olsa bile...

Adamlar 1 saniyede DVD filmleri nerdeyse ýþýnlarken ve bunlarýn geliþtirme hesaplarýný yaparken biz buralarda 1024 Kpbs (her ne kadar öyle densede dosya indirmede 150 Kb.nin üzerine çýkamadým) sürünüyoruz diyeceðim ama eski halimizi göz önüne alarak BUNA DA ÞÜKÜR diyorum.

Herkese çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim...

 

 
Yazan:
Önder YILMAZ
 
Tarih:
08.04.2004 11:36:54

Bence e-mail daðýtan sitelerde(mynet,yahoo,hotmail vb) açýlýnca otomatil olarak internet haftasý adlý bir uyelik gelmesi daha iyi olur.......

 

 
Yazan:
yakup
 
Tarih:
12.03.2004 10:46:55

ii ama yeterli degil yaptýgýnýz programda sadece müdürler kar edecek birebir basýnsýn televizyondon iilgisiyle daha güzel olabilir.

 

 
Yazan:
mehmet
 
Tarih:
28.02.2004 22:54:11

TURK OLMANIN ACI BEDELLERINI ODEMEK YERINE GURURLARINI YASAMAK ISTIYORUM. ICI BOS GUNLER HAFTALAR KUTLAMAK YERINE ONLARI HERGUN DOYASIYA YASAMAK ISTIYORUM. BIRILERININ CEBINI DOLDURMAK DEGIL INTERNETE BAGLANMAK ISTIYORUM. BUGUN HEMEN AMA EVIMDEN... BEN TURKUM VE BUNU HAK EDIYORUM...

 

 
Yazan:
MURSEL AKTAS
 
Tarih:
17.12.2003 21:58:59

Türk telekomun yaptýðý yeter artýk. Son zamdan sonra bilgisayarýmý satmak zorunda kaldým. Avrupa ülkelerinde adamlar interneti ucuzlatmak için elinden geleni yapýyor, türkiyede ise telekom utanmasa saatini 5 milyon yapacak. TELEKOMUN CEBE ÝNDÝRDÝÐÝ PARALAR AZ MI GELÝYOR?

 

 
Yazan:
Mehmet
 
Tarih:
30.04.2003 17:02:38

Merhabalar. Okuduðum kadarýyla herkes hemen hemen ayný þeyden þikayetçi. Ben yaklaþýk 7 yýldýr internet kullanýcýsýyým. Son 3 yýlda da hem evden dial up olarak hemde üniversiteden (Öðretim üyesiyim) internete baðlanabiliyorum. Fakat ne üniversiteden baðlandýðým yeterli ne de evden baðlandýðým. Bu etkinliðin amacý insanlara internti tanýtmak ve daha çok kullanmalarýný saðlamak. Ama bundan önce yapýlmasý gerekenler var. Ýlk önce bilgisayar parçalarýnýn fiyatlarýnýn inmesi. Özellikle vergilerinin inmesi. Ondan sonra da intenet baðlantý ücretinin inmesi. Yýllar önce hatýrlýyorum da internet çok daha ucuzdu. Ben evde bilgisayarý açýk býrakýp giderdim. Þimdi öyle bir þey yapmayý býrakýn teþebbüs bile edemiyorum. Artýk saniyelerin hesabýný yapýyorum. Benzer sorunlar üniversite içinde geçerli. Üniversitelerin çoðunun (Bir kaçý hariç) internet eriþim hýzlarý çok yavaþ ve kullanýlan sistemler eski. Onlarda zaten sistem ve internet ücretlerinden þikayetçi. Kýsacasý ortak bir sorun var ve tek çözümü de bilgisayar parçalarý ve internet eriþim ücretlerinin aþaðýya çekilmesi.
Saygýlar..

 

 
Yazan:
ÝSRAFÝL
 
Tarih:
22.04.2003 17:07:20

Sayýn yetkililer, bu iþin baþýný çekenler; burdaki yorumlarýn hepsi ayný þeyden þikayetçi. demekki bu hafta gereksiz ve yaralý deðil çünkü insanlarýn çoðu sizler gibi sýrtýný ünv. dayayýp 1-2 Mbit ile ve parasýz internete baðlanmýyor. 3-5 Kbit ile saati ortalama 1.000.000 tl.ye baðlanmak zorunda kalýyor. oturup biraz düþünün 10 yýlda neler yaptýk diye. yoksa herkes interneti nasýl kullanacaðýný neler yapabilþeceðini nasýl geliþtireceðini çok iyi biliyor artýk. internet kuruluymuþ !!! ne iþ yapar bu internet kurulu !!

 

 
Yazan:
bülent
 
Tarih:
22.04.2003 09:33:54

TURKIYE ICIN BOYLE BIR OLAY GEREKSIZ...ADAM AKILLI INTERNETE GIREMIYOR MILLET FATURA KABARIK GELECEK DIYE BOYLE DEVAM EDERSE INTERNET ILERLEMEK DEGIL..YERINDE BILE SAYAMAYACAK...BENCE BU HAFTA YERINE TURKIYEDE INTERNET FIYATLARINI PROTESTO HAFTASI YAPMAK DAHA MANTIKLI...10 SENE ONCEDE AYNIYDI SU AN DA AYNI...YAZIK COOK YAZIK

 

 
Yazan:
sanane
 
Tarih:
21.04.2003 23:28:03

İnternet Haftası Basın Toplantısı

04.04.2003

Doğum Günü Etkinlikleri Açılış Konuşması
M.Akgül

12.04.2003


İNTERNET ÇAĞI: YENİ BİR MEDENİYETE-SİBERİA'YA DOĞRU MU? (Mehmet Niyazi Tanılır / Ilgaz Kaymakamı)

16.04.2003


Çanakkale Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

15.04.2003

Türkiye'de Ýnternet'in Onuncu Yýlýnda Ýnternet ve Türkçe

07.04.2003

Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

07.04.2003

Niðde Valiliðimce Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

07.04.2003

Bingöl'de Okullara Ücretsiz Ýnternet Eðitimi

07.04.2003

Hatay'dan Duyuru

05.04.2003

Sivas'ta Ýnternet Haftasý Buyunca Ücretsiz Ýnternet cafe

05.04.2003

MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

05.04.2003

Dicle Üniversitesi Ýnternet ve Toplum Sempozyumu Yapýyor

04.04.2003

Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

01.04.2003

 
Tümü
Dikkat!

Etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirin.

Etkinlik katılımcıları etkinliklerde kullandıkları sunu, dokuman vb. materyali bilgi@internethaftasi.org.tr adresine gönderirlerse bu tür etkinliklerde daha sonra da kullanılmak üzere bir arşiv oluşturulacak ve ziyaretçilerle paylaşılacaktır.

Destekleyenler bölümünde bir hata ya da eksiklik ile karşılaşırsanız bu durumuda bilgi@internethaftasi.org.tr adresine eposta göndererek bize bildiriniz.


Desteğiniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz.

 
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

 •  

  26.04.2004 13:09:00

   
 • e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

 •  

  21.04.2004 19:02:49

   
 • Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

 •  

  08.04.2004 16:19:17

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

 •  

  10.11.2003 10:57:51

  bilgi@internethaftasi.org.tr

  Tasarım: