Internet (Üst) Kurulu
 

İnternet Kurulu İnternetin Türkiye'ye gelişinin 10. yıl dönümünde Türkiye İnternetini büyütmek, yeni projeler başlatmak, İnterneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirmek, ve Türkiye İnternetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 7-20 Nisan'ı İnternet Haftası olarak ilan etmiştir.

 

 

e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

Yorum Sayısı:
84


14


43


29

Okunma Sayısı:
22117

Başlangıç:
10.03.2003 00:00:00

Yorum Eklenme:
26.04.2004 13:09:00

<< İlk <<  < Önceki <  1 / 4  > Sonraki >  >> Son >>
 

Ýnternet, insanlara verilmiþ en büyük nimet.
Ýnternet aynen býçak gibidir. Yararlý da kullanýlabilir. Býçak, portakal soymada kullanýlýrsa yararlý, adam öldürme de kullanýlýrsa cinayet aleti olur.
Lütfen bu nimeti hakkýyla kullanalým.

 

 
Yazan:
M. Fatih ÖZTARSU
 
Tarih:
26.04.2004 13:09:00

internetin çocuklara eðitici hiçbir þeyi yok

 

 
Yazan:
ibrahim karakaya
 
Tarih:
20.05.2003 12:08:57

Mevcut internet kullanýcýlarýný da düþünmek ve bu doðrultuda kontörlerde indirim yapýlmalýdýr.Ucuzlama olacak dendi aksine zam geldi..

 

 
Yazan:
Faruk
 
Tarih:
16.05.2003 01:51:36

HEDEF ULUSLARARASI BAÞARI.

 

 
Yazan:
GÖKTAN YILMAZ
 
Tarih:
20.04.2003 11:02:28

bir kamu kuruluþunda çalýþýyorum. Kurumumuzda kiþi baþýna bir bilgisayar düþmektedir. fakat kurumumuza internet baðlandýðý halda sadece torpilli kiþilere internet veriliyor. (Müdür, sekreter). Herhalde çaðýmýzda baþbakanýmýzýn tüm bilgisayarlara internet baðlansýn diye yazý çýkarmasý gerfekiyor.
gereðini internet haftasýnda arz ederim.

 

 
Yazan:
MERT
 
Tarih:
19.04.2003 16:26:00

Dinamik kurum.Aktif çalýþan.Verimli düþünen.Üretken olan
insanlarýmýzý yetiþtirmeliyiz.

 

 
Yazan:
ilker oral
 
Tarih:
19.04.2003 15:44:30

Özel bir bakanlýk ya da kurul oluþturulmasýna gerek olmayýp, mevcut bir devlet bakanlýðý biliþimle ilgili olarak görevlendirilebilir.
Ancak, en tepedekiler bu iþe inanmadýkça hiç bir geliþme olmaz....

 

 
Yazan:
A. Murathan BAYRI
 
Tarih:
16.04.2003 02:40:46

Ben bir öðretmen olarak ilk önce böylebir hafta düzenlendiði için yapýmcýlarý kutlarým.eðer eðitimin Türkiyede daha ileri gitmesini öðretmenlerimizin çaðýmýzý yakýndan takip edebilmelerini istiyor isek, lütfen eðitimcilerimize uçuz internet saðlamanýn yollarýný en kýsa zamanda araþtýralým.Saygýlarýmla.

 

 
Yazan:
Serhat Edizsoy
 
Tarih:
15.04.2003 21:48:01

Öncelikle böyle bir haftanýn varlýðý bile sevindirici.Ama tabii ki yeterli deðil olamazda.Ýnternet ücretlerinin pahalý olmasý bukonuya olan ilgiyi azaltan en önemli faktördür.Kitap okuma alýþkanlýðýmýz kayboldu hiç deðilse bu konuda gecikmeden bir þeyler yapýlmalý diye düþünüyorum hem de çok acilen.

 

 
Yazan:
mevlüt acaroðlu
 
Tarih:
15.04.2003 19:23:36

e-Türkiyeden bahsedebilmek için önce kaliteli bi internet þart..
þimdi sadece Türkiye var kanýsýndayým..
"e" ' den söz etmek çok zor.

 

 
Yazan:
erkan
 
Tarih:
15.04.2003 09:46:27

İnternet Haftası Basın Toplantısı

04.04.2003

Doğum Günü Etkinlikleri Açılış Konuşması
M.Akgül

12.04.2003


İNTERNET ÇAĞI: YENİ BİR MEDENİYETE-SİBERİA'YA DOĞRU MU? (Mehmet Niyazi Tanılır / Ilgaz Kaymakamı)

16.04.2003


Çanakkale Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

15.04.2003

Türkiye'de Ýnternet'in Onuncu Yýlýnda Ýnternet ve Türkçe

07.04.2003

Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

07.04.2003

Niðde Valiliðimce Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

07.04.2003

Bingöl'de Okullara Ücretsiz Ýnternet Eðitimi

07.04.2003

Hatay'dan Duyuru

05.04.2003

Sivas'ta Ýnternet Haftasý Buyunca Ücretsiz Ýnternet cafe

05.04.2003

MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

05.04.2003

Dicle Üniversitesi Ýnternet ve Toplum Sempozyumu Yapýyor

04.04.2003

Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

01.04.2003

 
Tümü
Dikkat!

Etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirin.

Etkinlik katılımcıları etkinliklerde kullandıkları sunu, dokuman vb. materyali bilgi@internethaftasi.org.tr adresine gönderirlerse bu tür etkinliklerde daha sonra da kullanılmak üzere bir arşiv oluşturulacak ve ziyaretçilerle paylaşılacaktır.

Destekleyenler bölümünde bir hata ya da eksiklik ile karşılaşırsanız bu durumuda bilgi@internethaftasi.org.tr adresine eposta göndererek bize bildiriniz.


Desteğiniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz.

 
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

 •  

  26.04.2004 13:09:00

   
 • e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

 •  

  21.04.2004 19:02:49

   
 • Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

 •  

  08.04.2004 16:19:17

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

 •  

  10.11.2003 10:57:51

  bilgi@internethaftasi.org.tr

  Tasarım: