Internet (Üst) Kurulu
 

İnternet Kurulu İnternetin Türkiye'ye gelişinin 10. yıl dönümünde Türkiye İnternetini büyütmek, yeni projeler başlatmak, İnterneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirmek, ve Türkiye İnternetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 7-20 Nisan'ı İnternet Haftası olarak ilan etmiştir.

 

 

e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

Yorum Sayısı:
42


14


29


5

Okunma Sayısı:
19577

Başlangıç:
10.03.2003 00:00:00

Yorum Eklenme:
21.04.2004 19:02:49

<< İlk <<  < Önceki <  1 / 4  > Sonraki >  >> Son >>
 

Türkiye'mizdeki ve dünyadaki internet kötü iþlerde kullanýldýðý için internet çoðu kiþinin aklýna internetin kötü yanlarý geldiði için türkiyede internet geliþemiyor, türk halkýnýn gerçek manada yani hep yanlýþ anladýðýmýz çaðdaþ medeniyet çizgisini daha da çok geçebilmesi için gelecek kuþaklara TÜRK benliðimizin ve kültürümüzün yanýnda teknolojinin iyiyanlarýný yani interneti kullanmayý öðretmeli ve yaygýnlaþtýrmalýyýz. okullarda bilgisayar dersiyle birlikte gençlere internetide öðretmeliyiz. tabii ki bu sorumluluk devletimize ve bizlere düþmektedir.

 

 
Yazan:
muhammed salman
 
Tarih:
21.04.2004 19:02:49

Günümüzün ekonomik koþullarýna göre internet kullanýmý bir lüks durumundadýr.Ýnterneti yaygýn hale getirebilmek için internet ücretleri ucuz olmalýdýr tabiki özelliklede telefon ücretlerinin ucuzlamasýda(internet kullanýmý) gerekmektedir.Ýnsanlarýmýz interneti chat yapma ve mail okuma aracý olarak görmektedir.Halkýmýza internetin büyük bir veri arama ve global bir iletiþim aracý olduðu öðretilmeli, devletimizin ücretsiz internet eðitimi-internet kullanýmý ve internet sayfasý hazýrlama-vermesi gerekmektedir.

 

 
Yazan:
Alper Menteþoðlu
 
Tarih:
27.10.2003 19:39:55

türkiyenin gercek hayata gecebilbesi icin tabiiki siviltoplum örgütlerinin önemi olmalidir.fakat her kurum kafasina ve kurumsalve kisisel menfaatlerle pirim vermemelidir. Ulusal cikarlar, illaki bir kurumböyle istiyor diye öyle olmamalidir. maalesef Türkiyede birkac

 

 
Yazan:

 
Tarih:
21.06.2003 02:46:45

Ýnternetin fiyatý UCUZ olmalý

 

 
Yazan:
hasan
 
Tarih:
24.05.2003 21:47:19

Ana sayfanýzdaki NE YAPMALI? bölümüne "Türk telekom interneti bedava yapmalý" cümlesinide yazarmýsýnýz. Millet telekoma karþý cephe almýþ durumdadýr ve telekom heran sakata gelebilir.

 

 
Yazan:
Nuri
 
Tarih:
24.05.2003 21:46:13

halkýmýz ilk önce bilgisayar kullanmayý öðrenmeli, daha sonra internet kullanabiliir.
halkýn bilgisayar öðrenmesi için ücretsiz bilgisayar eðitimi verilmelidir.

 

 
Yazan:
halit
 
Tarih:
24.04.2003 17:52:42

BÝLGÝ TÜRKÝYEDE YAÞAYAN HER TÜRK YURTTAÞININ KOLAYCA ULAÞABÝLECEÐÝ SEVÝYEYE GETÝRÝLMELÝDÝR.

TÜRK TELEKOM VE ÝNTERNET ÝLETÝÞÝM ÝÞLETMELERÝ KULLANIM FÝYATLARINI DÜÞÜRMELÝ,AYRICA TÜM RESMÝ VE ÖZEL KURUMLARIN, ELEKRONÝK SÝSTEME GEÇÝÞ SÜRECÝ HIZLANDIRILMALI.BÝREYLERÝN BÝLGÝSAYAR V.B GÝBÝ ELEKRONÝK CÝHAZLARI KULLANIMI TEÞVÝK EDÝLMELÝDÝR.

 

 
Yazan:
GÖKTAN YILMAZ
 
Tarih:
20.04.2003 10:25:34

bir kamu kuruluþunda çalýþýyorum. kuruluþumuzda kiþi baþýna bir bilgisayar düþmektedir. kurumumuz internete abonedir. fakat sadece torpilli kiþilere internet baðlanýyor. diðerlerinin kablolarý kesik. 2003 yýlýnda yazýk bu kafalara.
kiþi baþýna bir birgisayar düþtüðü halde ve internet baðlý olduðu halde ( görünürde baðlý) baðlý deðil. kablolar kesik internete girilmemesi için.
herhalde baþbakanýmýzýn tüm bilgisayarlara internet baðlansýn diye yazý çýkarmasý gerekiyor.
internet haftasýnda olacak þey deðil. fakak türkiyede olur. gereðini internet haftasýný düzenleyenlerden arz ederim. teþekkürler.

 

 
Yazan:
MERT
 
Tarih:
19.04.2003 16:32:42

interne haftasýnýn anlamýna uygun olarak internet kullanýmýnýn ve internet üzerindeki sitelerin eðitimsel yanýnýn bulunmasý konusunda çalýþmalar yapýlmalý hatta dahada
ileri gidecek olursak eðitim kurumlarýnda internet kullanýmýnýn çocuklarýmýz bazýnda eðitim verilecek olursa ki buda yarýnýn insanlarýnýn internet kullanýmýnda daha uygar
daha edepli kullanýlmasýný saðlayacaðý inancýndayým

 

 
Yazan:
bülent ginlik
 
Tarih:
19.04.2003 09:07:13

internet cok güzel bir dünya öncelikle türkiyede internet altyapisi cok saglam ve baglanti hizi cok güzel olmali.bu yatirmi yapmali ve sabit abonelik sinirsiz internet baglantisi ve ekonomik bi fiatlan saðlanmali bu ise henüz yaygin degil. eger böyle bisey olursa inaniyorumki tüm türkiyede hizli bi sekilde abonesi cogalir. evet abone sayisi bu nufus oranina gore cok az,
tabiki basta ekonomik sorunlar ve de eðitim rol oynamaktadir. yepyeni bi dünya icin beraber merhaba diyelim.

 

 
Yazan:
sertac
 
Tarih:
18.04.2003 22:22:50

İnternet Haftası Basın Toplantısı

04.04.2003

Doğum Günü Etkinlikleri Açılış Konuşması
M.Akgül

12.04.2003


İNTERNET ÇAĞI: YENİ BİR MEDENİYETE-SİBERİA'YA DOĞRU MU? (Mehmet Niyazi Tanılır / Ilgaz Kaymakamı)

16.04.2003


Çanakkale Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

15.04.2003

Türkiye'de Ýnternet'in Onuncu Yýlýnda Ýnternet ve Türkçe

07.04.2003

Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

07.04.2003

Niðde Valiliðimce Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

07.04.2003

Bingöl'de Okullara Ücretsiz Ýnternet Eðitimi

07.04.2003

Hatay'dan Duyuru

05.04.2003

Sivas'ta Ýnternet Haftasý Buyunca Ücretsiz Ýnternet cafe

05.04.2003

MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

05.04.2003

Dicle Üniversitesi Ýnternet ve Toplum Sempozyumu Yapýyor

04.04.2003

Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

01.04.2003

 
Tümü
Dikkat!

Etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirin.

Etkinlik katılımcıları etkinliklerde kullandıkları sunu, dokuman vb. materyali bilgi@internethaftasi.org.tr adresine gönderirlerse bu tür etkinliklerde daha sonra da kullanılmak üzere bir arşiv oluşturulacak ve ziyaretçilerle paylaşılacaktır.

Destekleyenler bölümünde bir hata ya da eksiklik ile karşılaşırsanız bu durumuda bilgi@internethaftasi.org.tr adresine eposta göndererek bize bildiriniz.


Desteğiniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz.

 
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

 •  

  26.04.2004 13:09:00

   
 • e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

 •  

  21.04.2004 19:02:49

   
 • Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

 •  

  08.04.2004 16:19:17

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

 •  

  10.11.2003 10:57:51

  bilgi@internethaftasi.org.tr

  Tasarım: