Internet (Üst) Kurulu
 

İnternet Kurulu İnternetin Türkiye'ye gelişinin 10. yıl dönümünde Türkiye İnternetini büyütmek, yeni projeler başlatmak, İnterneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine İnterneti yerleştirmek, ve Türkiye İnternetine ivme verecek etkinliklerin yapılması amacıyla 7-20 Nisan'ı İnternet Haftası olarak ilan etmiştir.

 

 

e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

Yorum Sayısı:
126


27


70


37

Okunma Sayısı:
22823

Başlangıç:
10.03.2003 00:00:00

Yorum Eklenme:
10.11.2003 10:57:51

<< İlk <<  < Önceki <  1 / 10  > Sonraki >  >> Son >>
 

e-Türkiye bana bayaðý uzak görünmekte. Özellikle içinde bulunduðumuz þu dönemler (Cezayir Depremi) Türk Telekomun ne kadar aciz bir durumda olduðunu gördükten ve bu durumun medyada , devlet ilgili birimleri tarafýnda yer almayýþý bu düþüncemi daha da artýrmakta.
Bildiðim kadarý ile 1 Ocak 2004 tarihinde Türk Telekomun sektördeki tekeli kalkacak. Fakat bunun için yasal düzenlemeler gerekmekte. Ama bu düzenlemler için birkaç ufak adýmdan ileri gidelemedi. Umarým bu tarihe kadar gerekli yasal düzenlemeler yapýlýr ve telekom sektörümüz tam rekabet þartlarý altýnda geliþimini hýzlandýrýr. Ýnternet kullanýcý sayýlarý , net üzerinden verilen hizmetler ve sektördeki firma sayýsý bu geliþim ile birlikte hýzla artar.

 

 
Yazan:
Orhan
 
Tarih:
18.06.2003 13:34:41

Türkiye'de internet haftasý kutlanamaz. olsa olsa hep birlikte yas tutulur. Zamanýnda ülkeye matbaayý geç sokanlarýn soyundan gelenler bugün de interneti ülkeye sokmamakta kararlýlar.

 

 
Yazan:
Dinçer
 
Tarih:
01.06.2003 00:54:07

Ýnternet haftasýnda ; e-Türkiye için internetin hayati önem taþýdýðýný, internet olmadan çok þeyin yapýlamayacaðýný herkes anlamýþtýr sanýrým.Bunun yaygýnlaþmasý için bilgisayar ve internet eðitimine önem vererek bu konuda eðitim veren bütün kurumlar desteklenmelidir. Özellikle ara kurslar düzenleyen özel kurslar maddi olarak devlet tarafýndan desteklenip Türkiye çapýnda Bilgisayar ve internet eðitimi yaygýnlaþmalýdýr.

 

 
Yazan:
Orhan Öztürk
 
Tarih:
31.05.2003 17:12:00

BÝLGÝ PAYLAÞILDIKÇA ÇOÐALIR...GELÝN ELELE VERELÝM,ÝNTERNETÝ TEKELDEN KURTARALIM...
HAYATINDA DONDURMA YEMEMÝÞ BÝRÝNE ,DONDURMA NASIL TARÝF EDÝLÝRSE ;BÝZDE ÝNSANLARIMIZA ÝNTERNETÝ ÖYLE ANLATIYORUZ.
MAALESEF BAÐLANTI OKADAR PAHALANDI KÝ,BEN BÝR ÖÐRETMEN OLARAK KENDÝMÝ SIK SIK ÝNTERNETTEN DIÞARI ATIYORUM.SIKIYSA ATMA...ESKÝDEN NE GÜZELDÝ(ESKÝ DEDÝÐÝM BÝR-ÝKÝ YILÖNCE)NETTE SAATLERCE KALIR,AY SONUNDA NORMAL BÝR ÜCRET ÖDERDÝM.þÝMDÝ ÖYLEMÝ YA.kAHRETSÝN YÝNE ONLÝNE YAZMIÞIM BEN KAÇTIM...

 

 
Yazan:
ÖÐRETMEN
 
Tarih:
14.05.2003 23:10:44

Bana internet haftasý etkinlikleri ile ilgili bir program hazýrlamam söylendi.Gülümsedim...ÝNTERNET çocuklar bilgisayarý henüz tanýmamýþken ,internet haftasý düzenleniyor...Üstelik yaygýnlaþtýrýlmasý çalýþmalarýna Telekom ZAM la destek veriyor!

 

 
Yazan:
öðretmen
 
Tarih:
14.05.2003 23:02:06

Üniverisitelerde derslerin internet üzerinden verilmesi desteklenmeli , öðrencilerin iletiþim kurma ve araþtýrma becerini geliþtirilmesine olanak saðlanmalýdýr.

 

 
Yazan:
Cihan
 
Tarih:
02.05.2003 00:53:57

TÜRK TELEKOM UTANMADAN ÝNTERNET HAFTASINA NASIL SPONSOR OLUYOR?

Zamlar yeter artýk.

 

 
Yazan:
Ali
 
Tarih:
30.04.2003 17:04:44

Türkiyede internete baðlanmak pahalýdýr. Özellikle þu son kontür saniyelerinin düþürülmesi çok kötü. Bunun ucuz veya parasýz olmasýný istiyorum. O zaman internet kullanan çoðalýr, etkisi d artar.

 

 
Yazan:
ibrahim
 
Tarih:
20.04.2003 22:59:34

Ýnternet türktelekomun tekelinden çýkmalý ve yeni nesil baðlantý teknolojileri uygun ücretlerle insanlara sunulmalý bunun sonucu firmalarda zarar etmeyecek aksine sürümden kazanacaklardýr.
Son olarak biliþim teknolojileri altyapýsý kurulmaya baþlanmalý ve daha ucuza mal etme giriþimleri düzenlenmelidir.

 

 
Yazan:
Onur Alkan
 
Tarih:
20.04.2003 15:34:58

TÜRK TELEKOM ÝNTERNET KULLANIM ÜCRETLERÝNÝ DERHAL ÝNDÝRMELÝDÝR!!!!!

 

 
Yazan:
GÖKTAN YILMAZ
 
Tarih:
20.04.2003 09:55:55

İnternet Haftası Basın Toplantısı

04.04.2003

Doğum Günü Etkinlikleri Açılış Konuşması
M.Akgül

12.04.2003


İNTERNET ÇAĞI: YENİ BİR MEDENİYETE-SİBERİA'YA DOĞRU MU? (Mehmet Niyazi Tanılır / Ilgaz Kaymakamı)

16.04.2003


Çanakkale Ýl Telekom Müdürlüðü Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

15.04.2003

Türkiye'de Ýnternet'in Onuncu Yýlýnda Ýnternet ve Türkçe

07.04.2003

Ilgaz Kaymakamlýgý Ýnternet HaftasI Etkinlik ProgramI

07.04.2003

Niðde Valiliðimce Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

07.04.2003

Bingöl'de Okullara Ücretsiz Ýnternet Eðitimi

07.04.2003

Hatay'dan Duyuru

05.04.2003

Sivas'ta Ýnternet Haftasý Buyunca Ücretsiz Ýnternet cafe

05.04.2003

MEB Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

05.04.2003

Dicle Üniversitesi Ýnternet ve Toplum Sempozyumu Yapýyor

04.04.2003

Yalova Ýnternet Haftasý Etkinlikleri

01.04.2003

 
Tümü
Dikkat!

Etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirin.

Etkinlik katılımcıları etkinliklerde kullandıkları sunu, dokuman vb. materyali bilgi@internethaftasi.org.tr adresine gönderirlerse bu tür etkinliklerde daha sonra da kullanılmak üzere bir arşiv oluşturulacak ve ziyaretçilerle paylaşılacaktır.

Destekleyenler bölümünde bir hata ya da eksiklik ile karşılaşırsanız bu durumuda bilgi@internethaftasi.org.tr adresine eposta göndererek bize bildiriniz.


Desteğiniz, önerileriniz ve eleştirileriniz için teşekkür ederiz.

 
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Kurumsal Yapýlanma?

 •  

  26.04.2004 13:09:00

   
 • e-Türkiye'nin Hayata Geçme Sürecinde Sivil Toplumun Rolu Ne Olmalýdýr? Nasýl Bir Mekanizma Gerekir?

 •  

  21.04.2004 19:02:49

   
 • Ýnternet Haftasý Yararlýmý? Yararlý Olmasý Ýçin Neler Yapýlmalý?

 •  

  08.04.2004 16:19:17

   
 • e-Türkiye Ýçin Nasýl Bir Eylem Planý Gerekir? Oncelikler ne olmalýdýr?

 •  

  10.11.2003 10:57:51

  bilgi@internethaftasi.org.tr

  Tasarım: