AFYONKARAHÝSAR ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ SPONSORLUðUNDA MLL EðTM MüDüRLüðü ÝLKöðRETM ÖðRENCLER ARASýNDA ÖDüLLü " WEB TASARýMý" YARýþMASý

10.04.2006

YER: MLL EðTM MüDüRLüðü MERKEZ / AFYONKARAHSAR

 
AFYONKARAHÝSAR ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSZ ÝNTERNET ERþM NOKTASý

12.04.2006

YER: ÖZDÝLEK ALýþVERþ MERKEZ MERKEZ / AFYONKARAHSAR

 
AFYONKARAHÝSAR ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSZ ÝNTERNET ERþM, TANýTýM VE TEST NOKTASý

12.04.2006

YER: BOLVADÝN KOORDNATöRLüðü BOLVADN / AFYONKARAHSAR

 
AFYONKARAHÝSAR ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSZ ÝNTERNET ERþM, TANýTýM VE TEST NOKTASý

12.04.2006

YER: EMÝRDAÐ KOORDNATöRLüðü EMRDAð / AFYONKARAHSAR

 
AFYONKARAHÝSAR ÝL TELEKOM MÜFDÜRLÜÐÜ ÜCRETSZ ÝNTERNET ERþM, TANýTýM VE TEST NOKTASý

12.04.2006

YER: DÝNAR TELEKOM ÝþLETME ÞEFLð DNAR / AFYONKARAHSAR

 
AFYONKARAHÝSAR ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSZ ÝNTERNET ERþM, TANýTýM VE TEST NOKTASý

12.04.2006

YER: SANDIKLI TELEKOM ÝþLETME ÞEFLð SANDýKLý / AFYONKARAHSAR

 
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNTERNET HAFTASI 2006 ETKÝNLÝKLERÝ (AFYONKARAHÝSAR)

12.04.2006

YER: AKÜ AHMET NECDET SEZER KAMPUSü 1. EðTM BNASý ABDULLAH KAPTAN KONFERANS SALONU

10:00

10:10

TANýTýM FLM GöSTERM “BLG TOPLUMUNA DOðRU…”

10:10

10:20

“AKÜ ÝNTERNET HAFTASý 2006 ETKNLKLER Açýþ KONUþMASý”
Prof. Dr. Nalan BAYÞU SÖZBÝLÝR - AKÜ Rektör Yardýmcýsý ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekaný

10:20

10:30

AKÜ ÝDAR BRM YöNETCLERNE ECDL SERTFKASý VERLMES

10:30

10:45

"DüNDEN BUGüNE TBD"
Önder ÖZDEMÝR - Türkiye Biliþim Derneði 2. Baþkaný

10:45

11:00

ÝNTERNET DOðUM GüNü PASTASýNýN KESLMES VE AçýLýþ KOKTEYL

11:00

11:30

“TüRKYE’DE ECDL”
Ayhan GÜREL - ECDL Türkiye Genel Müdürü

11:30

11:45

ÇAY-KAHVE ARASý

11:45

12:15

"AFYON KOCATEPE ÜNVERSTESNN BLþM ALTYAPýSý"
Uzm. Hasan AKKOÇ - AKÜ Bilgi Ýþlem Daire Baþkaný

12:15

14:00

ÖðLE ARASý

14:00

14:45

“ÝNTERNET GüVENLð”
Bülent DÖKÜMCÜ - TÜRKOM Kurumsal Ýþ Geliþtirme Müdürü

14:45

15:00

ÇAY-KAHVE ARASý

15:00

15:45

“HP VER DEPOLAMA Aðý ÇöZüMLER VE SERVERLARDA YEN TEKNOLOJLER”
Murat TEPELÝ - HP Türkiye Çözüm Ortaðý

15:45

16:00

ÇAY-KAHVE ARASý

16:00

16:45

“AðýNýZ NE KADAR GüVENL?-KURUMSAL YEDEKLEME ÇöZüMLER”
Ercan BÝZSEL - KAVÝ Bilgisayar Satýþ Müdürü

 
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNTERNET HAFTASI 2006 ETKÝNLÝKLERÝ (BOLVADÝN)

12.04.2006

YER: BOLVADN KüLTüR STES KONFERANS SALONU

14:00

15:00

“KOBÝ’LER VE ÝNTERNET (E-TCARET)”
Öðr. Gör. M. Nuri URAL - AKÜ Bolvadin MYO Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Prog.

 
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNTERNET HAFTASI 2006 ETKÝNLÝKLERÝ (ULUBEY)

12.04.2006

YER: AKÜ ULUBEY MESLEK YüKSEKOKULU KONFERANS SALONU

14:00

15:00

“E-TCARET”
Öðr. Gör. Erol KORKMAZ - AKÜ Ulubey MYO Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Prog.

 
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNTERNET HAFTASI 2006 ETKÝNLÝKLERÝ (BOLVADÝN)

13.04.2006

YER: BOLVADN KüLTüR STES KONFERANS SALONU

14:00

15:00

"TEKNOLOJ VE ÝNSAN ETKLEþM"
Öðr. Gör. M. Nuri URAL - AKÜ Bolvadin MYO Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Prog.

 
AFYONKARAHÝSAR ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSZ ÝNTERNET ERþM MERKEZ (BLGE, ERþM VE GOLD BLGSAYAR ÇöZüM ORTAKLARý LE MüþTEREKEN DüZENLENMþTR.)

13.04.2006

YER: ESK GARANT BANKASý BNASý MERKEZ / AFYONKARAHSAR

 
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNTERNET HAFTASI 2006 ETKÝNLÝKLERÝ (AFYONKARAHÝSAR)

13.04.2006

YER: AKÜ M. RýZA ÇERçEL KüLTüR MERKEZ AHMET TUNçER SALONU

09:30

10:00

"ECDL - AVRUPA BLGSAYAR YETKNLK SERTFKASý"
Öðr. Gör. Mehmet KAHRAMAN - AKÜ Afyon MYO Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Prog.

10:00

10:30

"ÝNTERNET, TEKNOLOJ VE GüNLüK YAþAM"
Öðr. Gör. Ertuðrul ERGÜN - AKÜ Afyon MYO Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Prog. Koord.

10:30

10:45

ÇAY-KAHVE ARASý

10:45

11:15

"CANLý UYGULAMALARLA KABLOSUZ BAðLANTýLAR"
Araþ. Gör. Yaþar ARSLAN - AKÜ Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý

11:15

11:45

"WEB STANDARTLARý"
Araþ. Gör. Özgür ÇÝNÝ - AKÜ Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý

11:45

12:15

"ONLNE ÝNGLZCE EðTM PORTALý:WWW.BEDAVANGLZCE.COM"
Okutman Erkan Uysal - AKÜ Yabancý Diller Yüksekokulu

12:15

14:00

ÖðLE ARASý

14:00

15:15

"E-TüRKYE PANEL - 1.OTURUM"
Panel Yön:Doç. Dr. Mevlüt DOÐAN, Panelistler:Yard. Doç. Dr. Ý.Hakký NAKÝLCÝOÐLU - "e-Devlet", Yard. Doç. Dr. Murat TOSUN - "e-Saðlýk", Öðr. Gör. Mahmut KANTAR - "e-Öðrenme"

15:15

15:30

ÇAY-KAHVE ARASý

15:30

16:30

"E-TüRKYE PANEL - 2.OTURUM"
Panelistler:Yard. Doç. Dr. Erkan AKAR-"e-Ticaret", Uzman M.Abdullah KÜNDEYÝ-"e-Kütüphane", Öðr. Gör. F. Arda ÖLMEZ-"e-Medya"

 
AFYONKARAHÝSAR ÝL TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ ÜCRETSZ ÝNTERNET ERþM NOKTASý

13.04.2006

YER: YKM ALýþVERþ MERKEZ MERKEZ / AFYONKARAHSAR

 
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNTERNET HAFTASI 2006 ETKÝNLÝKLERÝ (BOLVADÝN)

14.04.2006

YER: BOLVADN KüLTüR STES KONFERANS SALONU

14:00

15:00

"BLGSAYAR OYUNLARý VE EðTM"
Öðr. Gör. M. Nuri URAL - AKÜ Bolvadin MYO Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Prog.

 
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNTERNET HAFTASI 2006 ETKÝNLÝKLERÝ (AFYONKARAHÝSAR)

14.04.2006

YER: AKÜ AHMET NECDET SEZER KAMPUSü 1. EðTM BNASý ABDULLAH KAPTAN KONFERANS SALONU

09:30

10:00

"ÜNVERSTEMZ ÖðRENCLER ÝçN ÝNTERNET HZMETLER"
Mevlüt BALTA - AKÜ Öðrenci Ýþleri Dairesi Þube Müdürü

10:00

10:15

ÇAY-KAHVE ARASý

10:15

10:45

"KüTüPHANE OTOMASYONU KULLANýCý ARAYüZü TANýTýMý"
Uzman M. Abdullah KÜNDEYÝ - AKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkaný

10:45

11:00

ÇAY-KAHVE ARASý

11:00

12:00

"ENFORMATK BöLüMü E-EðTM FAALYETLER"
Doç. Dr. Mevlüt DOÐAN - AKÜ Enformatik Bölüm Baþkaný, Öðr. Gör. Mahmut KANTAR - AKÜ Enformatik Bölüm Koordinatörü

12:00

14:00

ÖðLE ARASý

14:00

14:45

"ÝNTERNET, HAYATýMýZDA NEY DEðþTRD, DAHA NEY DEðþTRECEK?"
Yard. Doç. Dr. Ý. Hakký NAKÝLCÝOÐLU - AKÜ Afyon MYO Radyo-TV Yayýmcýlýðý Program Koordinatörü

14:45

15:00

ÇAY-KAHVE ARASý

15:00

15:45

"ÝNTERNET GüVENLð VE KATMANLý MMARNN FAYDALARý"
Engin YILMAZ - Panda Software Türkiye

 
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNTERNET HAFTASI 2006 ETKÝNLÝKLERÝ (AFYONKARAHÝSAR)

15.04.2006

YER: AKÜ M. RýZA ÇERçEL KüLTüR MERKEZ AHMET TUNçER SALONU

14:00

14:10

"SVL TOPLUM ÖRGüTLER VE ÝNTERNET PANEL"
AKÜ Etkinliklerden Sorumlu Rektör Danýþmaný Prof. Dr. Erkan KARADAÞ, "Panel Açýþ Konuþmasý"

14:10

15:15

"SVL TOPLUM ÖRGüTLER VE ÝNTERNET PANEL - 1.OTURUM"
Pan. Yön:Yard. Doç. Dr. Ý.H.NAKÝLCÝOÐLU-Türkiye Bil.Der. Ýl Tems., Panelistler: Baro Bþk. Av. M. AKINCI, ATSO Yön.Kur.Bþk. M.M. YURTER, ATB Gen.Sek. H.EKER,Gazeteciler Cem.Bþk. M.E. GÜZBEY, Kent Kadýn Mec.Bþk. F. ÖZTÜRK, ÇYDD Yön.K

15:15

15:30

ÇAY-KAHVE ARASý

15:30

17:00

"SVL TOPLUM ÖRGüTLER VE ÝNTERNET PANEL - 2.OTURUM"
Tabip Odasý Bþk.Dr. M.E.ARABACI, Veteriner Hek.Od.Bþk. Yard.Doç.Dr. F.BÝRDANE, Eczacý Od.Bþk. Ecz.M.DÖNMEZ, Mimarlar Od.Bþk. E.GÜNGÖR, Serbest Muh.ve Mali Müþ.Od.Bþk. E.SAYAR, Esnaf ve San.Od.Gen.Sek. K.Konak

 
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNTERNET HAFTASI 2006 ETKÝNLÝKLERÝ (EMÝRDAÐ)

17.04.2006

YER: EMRDAð MESLEK YüKSEKOKULU KONFERANS SALONU

11:00

12:00

"BLG ÝþLEM YAZýLýM FAALYETLER"
Uzman Yýlmaz SARPKAYA - AKÜ Bilgi Ýþlem Dairesi Þube Müdürü

12:00

13:30

ÖðLE ARASý

13:30

14:30

"ASP LE WEB PROGRAMCýLýðý"
Basri ÞEN - AKÜ Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý

14:30

15:30

"WEB TASARýMý"
Uzman Gülin ÜTEBAY, Teknisyen Yasemin ABLTA - AKÜ Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý

15:30

16:00

GENEL DEðERLENDRME VE KAPANýþ

 
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNTERNET HAFTASI 2006 ETKÝNLÝKLERÝ (BOLVADÝN)

18.04.2006

YER: BOLVADN MESLEK YüKSEKOKULU KONFERANS SALONU

11:00

12:00

"TEMEL NETWORK AðLARý"
Uzman Ahmet YURDADUR - AKÜ Bilgi Ýþlem Dairesi Þube Müdürü

12:00

13:30

ÖðLE ARASý

13:30

14:30

"YAZýLýM GELþTRME TEKNKLER"
Araþ.Gör. Gülþen ÝNCE TÜRKER - AKÜ Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý

14:30

15:30

"BAþARý HKAYELER"
Programcý Recep ÖZKAN - AKÜ Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý

15:30

16:30

GENEL DEðERLENDRME VE KAPANýþ

 
AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝNTERNET HAFTASI 2006 ETKÝNLÝKLERÝ (AFYONKARAHÝSAR)

19.04.2006

YER: AKÜ M. RýZA ÇERçEL KüLTüR MERKEZ AHMET TUNçER SALONU

14:00

15:15

"E-BLþM PANEL"
Panel Yön:Türkiye Bil.Der.Bþk.Doç.Dr. Turhan MENTEÞ, Türkiye Bil.Der.Yön.Kur.Üyesi Prof.Dr.Murat AÞKAR, AKÜ Emirdað MYO Müd.Prof.Dr. Mustafa ERGÜN, Bilkent Üni. Öðrt.Üye.Doç.Dr. Mustafa AKGÜL, Türkiye Bil.Der.Ýl Tems.Yard.Doç.Dr

16:00

17:00

ÝNTERNET HAFTASý KAPANýþ KOKTEYL


 

 
nternet Haftas Bannerlarndan birini sitenizde yaynlayarak etkinliklerin duyurulmasna katk salayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.
 

Sitenizin/Portalnzn Ad: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakknda;
Etkinliklere ait tm bilgiler etkinlik dzenleyen kurum tarafndan girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 230 53 05 numaral telefondan bizimle iletiime geebilirsiniz.
 

Tasarm:
KEY nternet Hizmetleri