KONYAALTý BELEDYES SýNýRLARý çERSNDE KALAN KONYAALTý SAHL üZERNDE GöRüNTüLü KENT REHBER ADýNDA HALKA AçýK ALAN OLUþTURULMUþ OLUP, HALKýN BURADA üCRETSZ E-MALLERNE BAKABLME VE BELEDYENN WEB STESN NCELEME MKANýNý

00.00.0000

YER: ANTALYA KONYAALTý BELEDYES

 
OKULLARDA DERSLERDE BLGSAYAR VE NTERNETN HAYATýMýZA GETRECEð KOLAYLýKLARýN ANLATýLMASý, öðRENC VE öðRETMENLERLE LGL WEB SAYFASý OLUþTURULMASýNýN SAðLANMASý.

00.00.0000

YER: ANTALYA MERKEZ VE ÝLçE ÝLKöðRETM OKULLARý

 
KONYAALTý BELEDYESNN WEB STES çERSNDE HALKýN EMLAK VERGS BORç BLGLERN öðRENEBLMES çN GEREKL ALT YAPý çALýþMALARýNýN TAMAMLANDýðý,

00.00.0000

YER: ANTALYA KONYAALTý BELEDYES

 
OKULLARDA NTERNET KöþES HAZýRLANMASý, OKUL KüTüPHANELERNDE BLGSAYAR ARACýLýðýYLA öðRENCLERN çEþTL KAYNAKLARDAN BLG EDNMESNN SAðLANMASý, öðRENCLERE öDEV VE PROJE çALýþMALARýNDA NTERNETTEN YARARLANMA MKANýNýN S

00.00.0000

YER: ANTALYA MERKEZ VE ÝLçE ÝLKöðRETM OKULLARý

 
OKUL DUVAR GAZETELERNE NTERNETN YARARLARý KONULU AFþLERN ASýLMASý, NTERNETN ZARARLý STELER KONUSUNDA öðRENCLERN BLGLENDRLMES, öðRENCLERN VE PERSONELN E-MAL ADRES ALýMý KONUSUNSýNýFLAR ARASýNDA NTERNET KONUDA BLGL

00.00.0000

YER: FNKE

 
ÝLçEDEK TüM KAMU KURULUþLARýNýN YAZýþMALARýNýN ÝNTERNET ORTAMýNDA YAPýLMASý SAðLANMýþTýR.ÝNTERNET HAFTASý çNDE NTERNET VE OUTLOOK PROGRAMLARýNýN ETKN KULLANýMý KONULU TOPLANTýLAR DUZENLENECEKTR

00.00.0000

YER: ALANYA

 
SERK BELEDYES WEB STESNDE, STE üZERNDEN STEK VE þKAYETLERN NASýL YAPýLACAðý, NTERNETN DOðRU KULLANýMý, KþSEL BLGLERE NASýL ULAþýLACAðý(BAÐKUR-SSK-TC KMLK NUMARASý..VB)KONUSUNDA BLG VERLMES

00.00.0000

YER: SERK

 
ÖðRETMENEV MüDüRLüðüNDE ÝNTERNET KöþES OLUþTURULMASý çN çALýþMALARýN BAþLATýLMASý

00.00.0000

YER: SERK

 
ÝNTERNET TANýTýMý AMACýYLA HALKA AçýK NTERNET ODASý OLUþTURULMASý

00.00.0000

YER: SERK YUKARýKOCAYATAK BELEDYES

 
2. KADEMES BULUNAN OKULLARýMýZDA ÝNTERNET KONULU KOMPOZSYON YARýþMASý YAPýLMASý

00.00.0000

YER: KUMLUCA

 
ÝNTERNET HAFTASý BOYUNCA KURUMLARýN WEB SAYFALARýNDA KüLTüREL VE TARHDEðERLERN ANLATýLDýðýRESM VE YAZýLARýN YAYýNLANMASý

00.00.0000

YER: KUMLUCA

 
TEKNOLOJ SýNýFLARýNýN HAFTAç 15:00-17:00 SAATLE ARASýNDA HALKA AçýLMASý SURETYLE NTERNET KULLANýMýNýN YAYGýNLAþTýRýLMASý

00.00.0000

YER: KUMLUCA

 
TURK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ANTALYA

00.00.0000

YER: KUMLUCA TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA 10.04.2006-23.04.2006TARÝHLERÝ SÜRESÝNCE ADSL TANITIMI ÝÇÝN KURULAN SATANTDA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET VE ÇEÞÝTLÝ PROMOSYONLAR VERÝLECEKTÝR.

 
TEKELOðLU ÝL HALK KüTüPHANES MüDüRLüðü BüNYESNDE ÝNTERNET SALONU HAZýRLANARAK AçýLýþýNýN YAPýLMASý.

27.03.2006

YER: ANTALYA TEKELOðLU ÝL HALK KüTüPHANES

 
TURK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ANTALYA

11.04.2006

YER: KUMLUCA TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA 10.04.2006-23.04.2006TARÝHLERÝ SÜRESÝNCE ADSL TANITIMI ÝÇÝN KURULAN SATANTDA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET VE ÇEÞÝTLÝ PROMOSYONLAR VERÝLECEKTÝR.

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ANTALYA

11.04.2006

YER: ALANYA TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA 10/04/2006-23/04/2006 TARÝHLERÝNDE ADSL TANITIMI ÝÇÝN STAND AÇILMIÞ OLUP,HAFTA BOYUNCA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET HÝZMETÝ VE ÇEÞÝTLÝ PROMOSYONLAR VERÝLECEKTÝR.

TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ANTALYA
GÜLLÜK TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ ARAPSUYU BÝNASI MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA 10.04.2006-23.04.2006 TARÝHLERÝ SÜRESÝNCE ADSL TANITIMI ÝÇÝN STAND AÇILMIÞ OLUP;ÝNTERNET HAFTASI SÜRESÝNCE ÜCRETSÝZ ÝNTERNET HÝZMETÝ VE ÇEÞÝTLÝ PR

TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ANTALYA
GÜLLÜK TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ GÜLLÜK BÝNASI MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA 10.04.2006-23.04.2006 TARÝHLERÝ SÜRESÝNCE ADSL TANITIMI ÝÇÝN STAND AÇILMIÞ OLUP;ÝNTERNET HAFTASI SÜRESÝNCE ÜCRETSÝZ ÝNTERNET HÝZMETÝ VE ÇEÞÝTLÝ PR

TURK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ANTALYA
MANAVGAT TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜNCE ÝLÇE KÜTÜPHANESÝNDE ADSL TANITIMI ÝÇÝN STAND AÇILMIÞ OLUP;10.04.2006-23.04.2006 TARÝHLERÝ SÜRESÝNCE ÝNTERNET HÝZMETÝ VE ÇEÞÝTLÝ PROMOSYONLAR VERÝLECEKTÝR.

TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ANTALYA
KIZILTOPRAK TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ KIZILTOPRAK BÝNASI MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA 10.04.2006-23.04.2006 TARÝHLERÝ SÜRESÝNCE ADSL TANITIMI ÝÇÝN AÇILAN STANTDA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET VE ÇEÞÝTLÝ PROMOSYONLAR VERÝLECEKTÝR.

 
ÝNTERNET KULLANýMý LE LGL öðRENCLERE VE PERSONELE YöNELK SNEVZYON GöSTERS DüZENLENECEKTR.

13.04.2006

YER: FNKE KUM PANSYONLU ÝÖO

 
OKULLARDA ÝNTERNET KULLANýMý VE öðRENCLERN FAYDALANMASý

13.04.2006

YER: MANAVGAT ANADOLU MESLEK VE KýZ MESLEK LSES KONFERANS SALONU

 
BLG ÇAðý, ÝNTERNET,E- DEVLET UYGULAMALARý HAKKýNDA YEREL TV KANALLARýNDA BLG VERLMES

14.04.2006

YER: MANAVGAT

 
ÝNTERNET VE BLþM TEKNOLOJSNN KAZANýMLARý KONULU KONFERANS

14.04.2006

YER: MANAVGAT ÝLçE HALK KüTüPHANESKONFERANS SALONU

 
TÜRK TELEKOM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ANTALYA

16.04.2006

YER: ARAPSUYU MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONU ÝLE GÜLLÜK VE KIZILTOPRAK TELEKOM MÜDÜRLÜÐÜ MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SALONUNDA ADSL TANITIMI ÝÇÝN STAND AÇILMIÞTIR. HAFTA BOYUNCA ÜCRETSÝZ ÝNTERNET VE ÇEÞÝTLÝ PROMOSYONLARVERÝLECEKTÝR.


 

 
nternet Haftas Bannerlarndan birini sitenizde yaynlayarak etkinliklerin duyurulmasna katk salayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.
 

Sitenizin/Portalnzn Ad: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakknda;
Etkinliklere ait tm bilgiler etkinlik dzenleyen kurum tarafndan girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 230 53 05 numaral telefondan bizimle iletiime geebilirsiniz.
 

Tasarm:
KEY nternet Hizmetleri