ÝNTERNETÝ YAYGINLAÞTIRICI VE ÝNTERNET HAFTASINI TANITICI SUNUM

10.04.2006

YER: ÝLİMİZ GöLE ÝLçESİNDE 300 BİN KİþİLİK öðRETMEN GRUBUNA ÝL TELEKOM YöNETİCİMİZ ZAFER TAHÝROÐLU TARFýNDAN GENİþ KAPSAMLý BİR SUNUM YAPýLMýþTýR.

 
ÝNTERNET HAFTASI SUNUMU

12.04.2006

YER: ÝLİMİZ POSOF ÝLçESİNDE TüM KAMU GöREVLİLERİNE VE MUHTARLARA ÝNTERNET HAFTASý SUNUMU YAPýLMýþTýR.

 
ÝNTERNETÝ TANITICI VE YAGINLAÞTIRICI SUNUM

13.04.2006

YER: ÝLİMİZ ÇýLDýR ÝLçESİNDE TüM OKUL YöNETİCİLERİ VE öðRETMENLERİMİZE ÝL TELEKOM YöNETİCİMİZ TARAFýNDAN ÝNTERNET HAFTASý SUNUMU VE MEB MEB PROJESİ HAKKýNDA GENİþ BİLGİ

 
ÝNTERNET HAFTASI SUNUMU

14.04.2006

YER: ÝLİMİZ GöLE ÝLçESİNDE TüM KAMU GöREVLİLERİ VE MUHTARLARA İNTERNETİ YAYGýNLAþTýRMAK AMACýYLA ÝL TELEKOM YöNETİCİMİZ TARFýNDAN GENİþ SUNUM

 
ÝNTERNET HAFTASI SUNUMU

15.04.2006

YER: ÝLİMİZ DAMAL ÝLçESİNDE öðRETMEN VE öðRENCİLERE İNTERNETİ YAYGýNLAþTýRýCý VE İNTERNET HAFTASýNý TANýTýCý SUNUM

 
ÝNTERNET HAFTASI SUNUMU

15.04.2006

YER: ÝLİMİZ HANAK İLçESİNDE ÖðRETMEN CAMİASýNA ÝNTERNET HAFTASý SUNUMU

 
ÝNTERNET HAFTASI SUNUMU

16.04.2006

YER: ÝLİMİZ POSOF ÝLçESİNDE öðRETMEN VE öðRENCİLERE İNTERNETİ YAYGýNLAþTýRýCý VE İNTERNET HAFTASýNý TANýTýCý SUNUM

 
ÝNTERNET HAFTASI SUNUMU

17.04.2006

YER: ÝL MERKEZİNDE AçMýþ OLDUðUMUZ üCRETSİZ İNTERNET CAFEYİ ZİYERET EDEN MüþTERİLERİMİZE İNTERNET HAFTASýNýN TANýTýMý

 
GÖLE ÝLÇEMÝZDE ÜCRETSÝZ ÝNTERNET CAFENÝN AÇILÞI

18.04.2006

YER: ÝLİMİZ GöLE ÝLçESİNDE öðRENCİ KALABALýðýNýN YOðUN OLDUðU Y.Ý.B.OKULUNA STAND AçýLARAK öðRENCİLERİN üCRETSİZ İNTERNETTEN FAYDALANMALARýNý SAðLAMAK

 
ÝNTERNET HAFTASI SUNUMU

19.04.2006

YER: ÝLİMİZ YüKSEK OKUL öðRENCİLERİNE ÝNTERNET HAFTASýNýN TANýTýM SUNUMU

 
ÝNTERNET HAFTASININ SUNUMU

20.04.2006

YER: ÝL MERKEZİNDEKİ ÃLKöðRETİM öðRENCİLERİNE ÝNTERNET HAFTASý SUNUMU

 
ÝNTERNET HAFTASININ SUNUMU

21.04.2006

YER: ÝL MERKEZİNDEKİ ORTAöðRETİM öðRENCİLERİNE ÝNTERNET HAFTASýNý TANýTýCý SUNUM

 
ÜCRETSÝZ ÝNTERNET CAFE

22.04.2006

YER: AçýLMýþ OLAN İNTERNET CAFEMİZDE TüM MüþTERİLERİMİZE üCRETSİZ HİZMET VERİLMESİ

 
ÝNTERNET HAFTASI

23.04.2006

YER: TüRK TELEKOM İþYERLERİMİZİ ZİYARET EDEN 10 MüþTERİMİZE BAðLANTý üCRETİ ALýNMAKSýZýN ADSL ABONELİÃ°İ VE 5 MüþTERİMİZE DE üCRETSİZ MODEM CİHAZý ÝL TELEKOM YöNETİCİMİZ ZAFER TAHÝROÐLU TARAFýNDAN VERİLEREK KAPANýþ SUNUMU YAPýLACAKT


 

 
İnternet Haftası Bannerlarından birini sitenizde yayınlayarak etkinliklerin duyurulmasına katkı sağlayabilir ve destekleyenler listesinde yer alabilirsiniz.
 

Sitenizin/Portalınızın Adı: Web Adresi :

 
Etkinlikler hakkında;
Etkinliklere ait tüm bilgiler etkinlik düzenleyen kurum tarafından girilmektedir. Yinede etkinlikler listesinde herhangi bir hata ya da eksiklik varsa bilgi@internethaftasi.org.tr adresine bu durumu e-posta ile bildirebilir veya 0 312 230 53 05 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 

Tasarım:
KEY İnternet Hizmetleri